top of page
Schermafbeelding 2016-12-09 om 16.50.47.
Crisiszorg
Wat is Crisiszorg?

Het Limburgs crisisprogramma van het netwerk kinderen & jongeren geestelijke gezondheid LIGANT ging in mei 2016 van start. Binnen crisiszorg LIGANT kan bij een acuut beleefde 

crisissituatie, waarbij de draaglast de draagkracht van het systeem overstijgt èn er een duidelijke persoonlijke component is van ernstig psychisch of psychiatrisch lijden bij de jongere, beroep  gedaan worden op interventie, begeleiding en eventueel opname.

Het specifieke aan een GGZ-crisis is dat het kan gaan om suïcidaliteit, psychose, manie of ernstige gedragscrisis die oorzakelijk verbonden is met een onderliggende kinderpsychia-trische problematiek en meer vereist dan een hoofdzakelijk pedagogische aanpak. 

Het crisisnetwerk LIGANT werkt echter niet op zichzelf, maar is sinds september 2016 geïnte-greerd met het bestaande en gekende crisisnetwerk IJH Limburg. Om maximaal zorg op maat te kunnen verlenen aan kinderen & jongeren in crisis zal de toeleiding naar het GGZ aanbod verlopen via Crisispunt Limburg -18.

Een jongere en/of zijn context in crisis heeft nood aan houvast, waarbij snelheid en duidelijkheid van belang zijn. Via vraagverheldering zal  een duidelijk antwoord gegeven worden op de gestelde (hulp)vraag, zodat het kind / de jongere niet “van het kastje naar de muur” wordt gestuurd. 

We streven ernaar de minst ingrijpende en meest kortdurende zorg aan te bieden voor de jongere en zijn context volgens volgende principes:

 Wat ambulant kan, moet ambulant​

 Ambulant als het kan, mobiel als het een meerwaarde biedt

 Opname enkel wanneer ambulant en/ of mobiel niet mogelijk of ontoereikend is

 Zo dicht mogelijk bij het kind/ de jongere en zijn context door provinciale organisatie van de crisiszorg

Visie Crisiszorg
Snelheid en duidelijkheid
Minst ingrijpend en meest kortdurend
Schermafbeelding 2016-12-09 om 16.50.47.
bottom of page