top of page
Schermafbeelding 2016-12-09 om 16.50.47.
Wat is Connect?

Het programma Connect beoogt het snel en tijdig detecteren van risico’s en de eerste tekenen van een mogelijk psychische/psychiatrische problematiek bij infants, kinderen, jongeren en jong-volwassenen tot 23 jaar. Daarnaast wordt er ingezet op laagdrempelig en kortdurende interven-ties bij kwetsbare groepen en groepen met een verhoogde kwetsbaarheid. Op die manier wordt er een zorgcontinuüm binnen het netwerk gerealiseerd dat strekt van preventie tot behandeling.

Er wordt de verbinding gemaakt met bestaande initiatieven op het Limburgs grondgebied en wordt er gezocht naar aansluiting met Excentra, suïcidepreventie en het programma Crosslink.

Met het programma Connect worden er enkele waarden aan de algemene visie van het netwerk bijkomend nagestreefd. De combinatie tussen klinisch werken en advies/ consult wordt als be-langrijk geacht waar er een focus is op een goede samenwerking en het inbrengen van multi-disciplinariteit.

 

Toegankelijke zorg en laagdrempelig werken dat afgestemd is op de doelgroep en de leeftijd is een rode draad in onze activiteitenprogramma waar we streven naar het doorbreken van de beeldvorming rond psychische kwetsbaarheid. Hierbij maakt het netwerk gebruik van weten-schappelijk aangetoonde methodieken die rekening houden met de ontwikkelingstaken die bij het kind of de jongere horen. 

Visie
ligant_connect_2.png
Schermafbeelding 2016-12-09 om 16.50.47.
bottom of page