top of page
Schermafbeelding 2016-12-09 om 16.50.47.
Crosslink
Het Jonge Kind

'Kwetsbare kinderen en hun ouders kunnen maar groeien

als ze gedragen worden door een beleid dat

van in het vroege begin voor hen kiest.'

_____

Geenen G. - 2016

Later kan niet vroeg genoeg beginnen!

Als referentiepersoon jonge kind binnen Crosslink nemen we de geestelijke gezondheids-noden van heel jonge kinderen en hun ouders als uitgangspunt. Bepaalde omstandigheden zorgen namelijk voor een verhoogde psychische kwetsbaarheid bij ouder en jonge kind.

 

Bij het jonge kind denken we aan prematuriteit, een ziekte of handicap. Bij de ouders kunnen een (psychische) ziekte, een verslavingsproblematiek, een gecompliceerde bevalling, een depressie,… zorgen voor risico’s binnen de ouder/ kind relatie. Ook externe omstandigheden (i.e. armoede, huisvestingsproblemen, werkloosheid, verlies van netwerk, etc.) kunnen wegen op ouder en kind. We hebben een bijzondere aandacht voor zwangere vrouwen met een sociaal-medische, –psychologische of psychiatrische problematiek.

 

De Infant Mental Health (IMH) theorie inspireert ons werk. Deze visie hanteert wetenschap-pelijke inzichten uit de neurobiologie, gehechtheidstheorie, ontwikkelingsbiologie en werkt volgens een integratief kader. 

We ondersteunen, faciliteren allerlei initiatieven in Limburg die met jonge kinderen en hun ouders werken en proberen inzichten uit de IMH visie te implementeren in het professionele veld via concrete en praktische hulp, opvoedings- en ontwikkelingsondersteuning, diagnostiek en mobiele en residentiële behandeling met de ouder-kind relatie als focus. We hebben hierbij aandacht voor de juiste balans tussen het versterken van psychosociale veerkracht en specialistische hulp. 

Els Jeurissen ( tot 2016 werkzaam in het VK Limburg)

Ingrid Sleurs ( directeur Zorg Bethanië)

Veerle Stuelens ( stafmedewerker OSD)

 

Dank aan Prof. Guy Bosmans (KUL) voor het kritisch nalezen van dit Addendum. 

Indien je nood hebt aan sector-overschrijdende intervisie over een lopend hulpverlengings-dossier van een jong kind, kan je je wenden tot het observatorium. Je kan een casus bespreken met deskundigen die geen betrokken partij zijn maar wel willen meedenken vanuit een focus op hechting.

Praktische informatie en alle data voor dit jaar kan je vinden op onze activiteitenpagina. 

Voor informatie kan u zich wenden tot Hilde Seys - de referentiepersoon Het Jonge kind

Tool: Addendum
Tool: Observatorium
Vragen?
Schermafbeelding 2016-12-09 om 16.50.47.
bottom of page